HOTEL BULVAR PALAS | Kvkk

KVKK

FİNAL ULUSLARARASI OTELCİLİK TURİZM KARGO TAŞ.İNŞ. KONF. SAN. VE TİC. A.ŞÂ 

KURUMSAL KİŞİSEL VERiLERiN KORUNMASI POLiTİKASI 

Doküman Bilgileri 

Doküman Adı: Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

Doküman İlgisi: Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.ġ tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik süreçlerin planlanması ve bu konuya ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesidir. Yayınlanma Tarihi: 17.03.2020 

Versiyon No: 1 www.akkasgroup.com 

Referans / Gerekçe: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve sair mevzuat 

Onay Merci: Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm 

Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.ŞÂ 

Yönetim Kurulu

 

FİNAL ULUSLARARASI OTELCİLİK TURİZM KARGO TAŞ.İNŞ. KONF. SAN. VE TİC. A.ŞÂ 

KURUMSAL KİŞİSEL VERiLERiN KORUNMASI POLiTİKASI 

 1. AMAÇ www.akkasgroup.com 

Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’dan doğan kutsal bir haktır. Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş olarak bu hakkın gereklerini yerine getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem veriyoruz. 

Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 1. KAPSAM 

Politika Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş’nin yönettiği bütün kişisel veriler verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır. 

Politika Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş’nin ortaklarının, yetkililerinin, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş Politika’yı mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması amaçlarıyla değiştirebilir. 

2 

 1. TANIMLAR 

Kısaltma Tanım 

Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya 

tüzel kişi kategorisi. 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür 

iradeyle açıklanan rıza. 

Anonim Hale Getirme 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

Ġlgili KiĢi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Ġlgili Kullanıcı 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. İmha 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. www.akkasgroup.com 

 

Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

Kayıt Ortamı 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. KiĢisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Veri Envanteri 

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri 

3 

ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter. 

Kişisel Verilerin ĠĢlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Özel Nitelikli KiĢisel Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. 

Periyodik Ġmha 

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi. 

Politika Kişisel Verilerin Korunması Politikası www.akkasgroup.com 

Veri İşleyen 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 

4 

 1. GENEL İLKELER www.akkasgroup.com 

Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş her yeni kişisel veri işlemeyi gerektiren iş akışının hazırlık aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere uygunluğunu denetler. Uygun bulunmayan iş akışları hayata geçirilmez. 

Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş kişisel verileri işlerken; 

(I) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar. (II) Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur. (III) İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder. (IV) İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder. (V) Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder. 

 1. Veri Güvenliği İçin Alınan Tedbirler 

Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş (i) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirleri alır. 

5.1. Teknik Tedbirler 

(I) Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 

(II) Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

(III) Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 

(IV) Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 

(V) Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 

(VI) Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

5 

(VII) Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır. 

(VIII) Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. 

(IX) Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır. 

(X) Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır. 

(XI) Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır. 

(XII) Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 

(XIII) Şifreleme yapılmaktadır. 

5.2. Ġdari Tedbirler www.akkasgroup.com 

(I) Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 

(II) Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. 

(III) Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 

(IV) Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır. 

(V) Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. 

(VI) Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 

(VII) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır. 

(VIII) İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. 

(IX) Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. 

6 

(X) Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. 

(XI) Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır. 

(XII) Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. 

(XIII) Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. 

(XIV) Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 

(XV) Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. 

(XVI) Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir. 

(XVII) Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır. 

 1. İlgili KiĢinin Kişisel Verilerle İlgili Hakları www.akkasgroup.com 

İlgili kişi, Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş’ye başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir: (I) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (V) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VI) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VII) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (VIII) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

7 

 1. İHLAL BİLDİRİMLERİ

Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş çalışanları, KVKK hükümlerini ve/veya Politika’yı ihlal ettiğini düşündüğü iş, eylem veya olguyu Komisyon’a raporlar. Komite bu ihlal bildirimi akabinde gerekli görmesi halinde toplanır ve ihlale ilişkin bir eylem planı oluşturur. 

İhlal, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafa elde edilmesi yoluyla gerçekleşmişse, Komisyon, Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı kapsamında bu durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kurul’a bildirir. 

 1. DEĞİŞİKLİKLER www.akkasgroup.com 

Politika üzerindeki değişiklikler Komisyon tarafından hazırlanır ve Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Güncellenen Politika çalışanlara e-posta yolu ile gönderilebilir veya internet sitesi üzerinde yayınlanır.Â

 1. YÜRÜRLÜK TARİHİ 

Politika’nın işbu versiyonu 17.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

                          KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

                            KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş (“Hotel Bulvar Palas”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla 

İşliyoruz? www.akkasgroup.com 

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen; 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, 

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

 1. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz 

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e- posta adresiniz); 

 1. a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, c) talep/şikayetlerin takibi, d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, f) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir. 
 2. Müşterilerimiz 

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri); 

1 

 1. a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, d) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, e) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, g) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, h) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, i) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, j) fiziksel mekan güvenliğinin temini, k) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, l) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, m) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, n) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, o) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, p) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 
 2. Potansiyel Müşterilerimiz www.akkasgroup.com 

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri; 

 1. a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, c) fiziksel mekan güvenliğinin temini, d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir 
 2. Tedarikçi Çalışanımız 

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri); 

 1. a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, c) fiziksel mekan güvenliğinin temini, d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 

2 

 1. Tedarikçi Yetkilimiz www.akkasgroup.com 

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri; 

 1. a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi, f) fiziksel mekan güvenliğinin temini, g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir? 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir? 

Kişisel verileriniz, Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ştarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan; 

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir. 

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? www.akkasgroup.com 

 1. a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir. 

3 

 1. b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 
 2. c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir. d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir. 
 3. e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir. 
 4. f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir. 5) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş’ye ait “https://www.hotelbulvarpalas.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.ŞÂ 

Adres: Atatürk Bulvarı Nr:36 Saraçhane- Fatih İstanbul 

Mail: [email protected] 

4